Informacje1. Informacja o zasadach podłączania posesji do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej


INFORMACJA
o zasadach podłączania posesji do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowanej w Łodzi, wramach przedsięwzięcia „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” współfinansowanego z Funduszu Spójności UE oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


W ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności UE oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wybrany wykonawca robót opracowuje projekty budowlane kanałów sanitarnych i wodociągów oraz realizuje budowę tych sieci w ulicach objętych projektem (wykaz ulic dostępny w siedzibie Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub na stronie internetowej www.lsi.net.pl ).


Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i ze środków Funduszu Spójności zostanie sfinansowana budowa:

 • głównych przewodów wodociągowych w ulicach,

 • głównych przewodów kanalizacyjnych w ulicach wraz z trójnikami w miejscach projektowanych przyłączy lub z wyprowadzeniem sięgaczy na odległość ok. 1 m poza krawędź jezdni.


Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości iporządku w mieście Łodzi, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej ciągu 2 lat o wybudowania kanalizacji.

Właściciel nieruchomości ma również możliwość przyłączenia posesji do sieci wodociągowej.


Aby podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jej właściciele muszą pokryć z własnych środków koszty wykonania:

 • projektu i budowy przyłącza kanalizacyjnego na odcinku: od kanału miejskiego lub wykonanego sięgacza poprzez studnię rewizyjną, zlokalizowaną na terenie posesji, do połączenia z istniejącą instalacja kanalizacyjną na terenie posesji.

 • projektu i budowy przyłącza wodociągowego na odcinku: od miejsca włączenia do przewodu głównego do wodomierza głównego na terenie posesji,


BUDOWA PRZYŁĄCZA (KROK PO KROKU):


 1. Wniosek o podanie wymagań technicznych, dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej może złożyć w ZWiK Sp. z o.o. właściciel posesji lub upoważniona przez niego firma projektowa.

Formularz można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 oraz w siedzibie ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub jest do pobrania na stronie internetowej www.zwik.lodz.pl i www.lsi.net.pl . Do wniosku należy dołączyć oświadczenie lub dokument świadczący o własności / współwłasności nieruchomości (może to być: kserokopia aktu notarialnego albo aktualny wypis z księgi wieczystej lub z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów, a w przypadku działki, nabytej po podziale nieruchomości - mapa sytuacyjno - wysokościowa z naniesionymi granicami własności). Jeżeli właściciel posesji ma już zawartą ze ZWiK Sp. z o.o. umowę na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, dokument świadczący o własności / współwłasności nie jest wymagany.


 1. Projekt budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Projekt należy zlecić uprawnionemu projektantowi. Dokumentacja powinna być wykonana na podstawie wymagań technicznych oraz w oparciu o mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych. Mapę taką w wersji cyfrowej/elektronicznej będzie można uzyskać w ŁSI Sp. z o.o. Mapa do celów projektowych ważna jest 2 lata od jej zarejestrowania. Informacje o terminie ważności mapy będzie dostępna w ŁSI Sp. z o.o. pod numerami tel. 0 42, 664 91 22 oraz 0 42, 664 91 17.


 1. Uzgodnienia.

Projekt, o którym mowa w pkt 2 należy uzgodnić:

  1. w ZWiK Sp. z o.o., jeśli taki wymóg zawarto w wydanych przez spółkę wymaganiach technicznych,

  2. w Zarządzie Dróg i Transportu (ustalenie technologii robót oraz zawarcie umowy użyczenia terenu pod budowę przyłącza) w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175,

  3. w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.


 1. Zgłoszenie zamiaru budowy.

Inwestor przez przystąpieniem do budowy przyłącza zobowiązany jest zgłosić zamiar budowy do Referatu Urbanistyki w Delegaturze Urzędu Miasta Łodzi właściwej dla lokalizacji nieruchomości.

Jeśli Referat Urbanistyki w drodze decyzji nie wniesie w ciągu 30 dni sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza (brak odpowiedzi jest tożsamy z wyrażeniem zgody), należy w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 złożyć wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktuktury technicznej w pasie drogowym. Wniosek można otrzymać w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 oraz ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub pobrać ze strony internetowej www.lsi.net.pl i www.zdit.lodz.pl .

Do wniosku należy dołączyć:

 • plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia,

 • wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów,

 • uzgodnienie lokalizacji urządzeń z zarządcą drogi,

 • dokument upoważniający do rozpoczęcia robót zgodnie z wymogami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane /tekst jedn. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z późn. zmianami/. (Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, brak sprzeciwu),


 1. Powiadomienie o rozpoczęciu robót.

Inwestor bądź Wykonawca powiadamia ZWiK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia – poprzez złożenie do Biurze Obsługi Klienta w siedzibie ZWiK (w Łodzi przy ul. Wierzbowej) „Zlecenia kontroli inwestycji”. Zlecenie kontroli inwestycji jest jednocześnie zleceniem na wykonanie włączenia do sieci miejskiej. Równocześnie przyszły odbiorca usług składa do Biura Obsługi Klienta w siedzibie ZWiK „Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków”. Druki można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz w siedzibie ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub jest do pobrania na stronie internetowej www.zwik.lodz.pl i www.lsi.net.pl .


 1. Budowa przyłącza.

Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jeśli wykonanie przyłącza planowane jest równocześnie z budową wodociągu lub kanału w danej ulicy, należy wystąpić do ZWiK Sp. z o.o. o zgodę na równoległe prowadzenie prac. Formularz potrzebny w tej sytuacji można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz w siedzibie ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub jest do pobrania na stronie internetowej www.zwik.lodz.pl i www.lsi.net.pl .

 1. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca po zakończeniu robót, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego w Łodzi, gotowe do odbioru przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne (w stanie odkrytym, bez połączenia z siecią miejską) należy zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. Odbioru i wpisu do dziennika budowy dokonuje inspektor ZWiK Sp. z o.o., po czym wykonawca, inwestor i ZWiK Sp. z o.o. spisują protokół odbioru technicznego (wykonawca lub inwestor powinien dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o. kompletną, powykonawczą dokumentację techniczną).


 1. Podpisanie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.

Formalności związane z podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy załatwić w Dziale Sprzedaży ZWiK Sp. z o.o. Umowa ta zawierana jest pomiędzy właścicielem posesji a ZWiK Sp. z o.o. Uruchomienie przyłącza nastąpi po podpisaniu umowy.

 

SZACUNKOWY CZAS NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ:


1.

Wniosek o podanie wymagań technicznych do ZWiK

14 dni

2.

Projekt budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

ok. 7 – 14 dni

3.

3.1Uzgodnienie w ZWiK (o ile wymagane)

do 21 dni


3.2Uzgodnienie w ZDiT lokalizacji przyłącza

14 – 21 dni


3.2Wydanie przez ZDiT zgody na umieszczenie przyłącza

14 dni


3.3Uzgodnienie w ZUDP

14 - 30 dni

4.

Zgłoszenie robót związanych z budową przyłącza do Referatu Urbanistyki w Delegaturze Urzędu Miasta Łodzi właściwej dla lokalizacji nieruchomości

nie później niż 30dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl