Projekt Funduszu SpójnościPodstawowe Informacje


 • Koszty kwalifikowane Projektu: ponad 142 mln EURO
 • Dofinansowanie Unii Europejskiej: ponad 71 mln EURO (tj. 50% kosztów kwalifikowanych Projektu)
 • Okres realizacji przedsięwzięcia: 2005 – 2010
 • Beneficjent Projektu: Miasto Łódź
 • Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Z dniem 15 stycznia 2007 r. Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. przejęła od Miasta Łodzi odpowiedzialność za realizację i finansowanie Projektu.

  Projekt stanowił kontynuację I fazy projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi
  Faza I”, który uzyskał dofinansowanie z przedakcesyjnego funduszu ISPA. Realizacja tego projektu przewidziana na lata 2001 – 2010 spowodowała, że ścieki odprowadzane są do najnowocześniejszej oczyszczalni ścieków w Europie – Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.

  Projekt „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” dotyczył inwestycji w systemie wodociągowo – kanalizacyjnym, zarówno tych związanych z rozbudową jak i modernizacją systemu. Stanowił on przedsięwzięcie, które z jednej strony wykazywało charakter profilaktyczny, gdyż przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zabezpieczają przyszłe potrzeby mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Projekt miał również charakter naprawczy, co wynikało z przewidzianych robót modernizacyjnych a także optymalizacji systemu wodno – ściekowego na terenie Łodzi.

  Dzięki uzyskanej pomocy z Unii Europejskiej, możliwe stało się przyspieszenie tempa realizacji inwestycji.
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl