Projekt Funduszu SpójnościInformacje o Funduszu SpójnościRodzaje projektów


Przy wyznaczaniu alokacji środków z Funduszu Spójności dla danego kraju brana jest pod uwagę liczba ludności, PNB na jednego mieszkańca, powierzchnia kraju oraz inne czynniki społeczno-ekonomiczne np. deficyt w obszarze infrastruktury transportowej w kraju odbiorcy wsparcia. Dofinansowanie z Funduszu Spójności przeznaczane jest na duże projekty lub grupy projektów, tworzących spójną całość, których budżet jest nie mniejszy niż 10 mln euro.

Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim projekty służące rozwojowi infrastruktury publicznej. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla każdego sektora:

a) sektor środowiska W latach 2004-2006 do wsparcia z Funduszu Spójności kwalifikują się projekty z następujących obszarów:
  • poprawa jakości wód powierzchniowych;
  • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia;
  • racjonalizacja gospodarki odpadami;
  • ochrona powierzchni ziemi;
  • poprawa jakości powietrza;
  • poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Projekty muszą mieć znaczenie ogólnokrajowe lub ponadregionalne i przyczyniać się do redukcji zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludności przy najniższych kosztach tej redukcji.

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami w sektorze środowiska mogą być jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, komunalne spółki prawa handlowego oraz inne podmioty publiczne lub prywatne.

b) sektor transportu

Z udziałem środków z Funduszu Spójności realizowane będą inwestycje, które służą modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). W skład sieci TEN-T wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty: morskie i lotnicze. W latach 2004-2006 realizowane będą następujące zadania:
  • modernizacja wybranych linii kolejowych;
  • budowa autostrad;
  • budowa dróg ekspresowych;
  • przebudowa dróg krajowych.
W sektorze transportu liczba beneficjentów została określona na poziome „Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006”. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację i jednocześnie beneficjentami Funduszu Spójności są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - GDDKiA (sektor transportu drogowego) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – PKP PLK S.A. (sektor transportu kolejowego). Wynika to z charakteru priorytetowych inwestycji w latach 2004-2006, za które są ustawowo odpowiedzialne GDDKiA (w zakresie zarządzania siecią autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych) oraz PKP PLK S.A. (w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową).
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl