Projekt Funduszu SpójnościInformacje o Funduszu SpójnościFinansowanie projektów


W ramach jednego projektu nie można korzystać jednocześnie z pomocy finansowej z Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych. Projekty inwestycyjne mogą uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności maksymalnie do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Strona polska musi zagwarantować co najmniej 15% środków na pozostałe finansowanie, z jednego lub kilku źródeł.

Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności opiera się na zasadzie współfinansowania. Zasadniczo środki na współfinansowanie powinny być zapewnione w budżecie podmiotu odpowiedzialnego za realizację. Jednocześnie na współfinansowanie przeznaczane są środki budżetu państwa. Dodatkowo, na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe (sektor transportu).

Współfinansowanie może pochodzić z następujących źródeł:
 • środki publiczne w tym np.:
  • budżet centralny;
  • budżet administracji samorządowej;
  • nadwyżka finansowa przedsiębiorstwa komunalnego;
  • pożyczki/kredyty pozyskane z np.:
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • Międzynarodowych Instytucji Finansowych (Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju);
 • Krajowy Fundusz Drogowy;
 • środki prywatne (partnerstwo publiczno-prywatne);
 • inne np. pożyczki/kredyty z banków komercyjnych.
Komisja Europejska przekazuje środki finansowe z Funduszu Spójności oddzielnie na realizację każdego projektu w trzech formach:
 • zaliczki (20% udziału Wspólnoty) po akceptacji projektów przedstawionych przez stronę polską (przy warunku wymienionym w art. D załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) 1164/94, tzn. po podpisaniu kontraktów o wartości 20% kosztów kwalifikowanych projektu);
 • płatności pośrednich (nie później niż po 2 miesiącach od daty otrzymania akceptowalnego wniosku o płatność);
 • płatności końcowej (po realizacji całego projektu, dokonaniu certyfikacji wszystkich wydatków kwalifikowanych przez Instytucję Płatniczą, przyjęciu raportu końcowego przez Komisję Europejską).
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl