Projekt Funduszu SpójnościInformacje o Funduszu SpójnościFundusz spójności w latach 2000-2006


W latach 2000–2005 Komisja Europejska przyznała pomoc z Funduszu Spójności dla 124 projektów, w tym 88 z sektora ochrony środowiska, 34 z sektora transportu i 2 projektów pomocy horyzontalnej. Łączny udział dofinansowania z Funduszu Spójności dla tych przedsięwzięć wynosi 5,6 miliarda euro.

Tabela 1: Projekty Funduszu Spójności w latach 2000-2005

Sektor Liczba

Koszty kwalifikowane

(euro)

Dofinansowanie z FS

(euro)
Środowisko 88 4 302 759 460 2 855 531 756
Transport 34 3 472 720 631 2 707 882 812
Pomoc horyzontalna 2 2 508 000 2 376 300
Razem 124 7 732 988 091 5 565 790 868

W sektorze ochrony środowiska dominują projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Rysunek 2: Grupy projektów w sektorze ochrony środowiska

Źródło: „Informacja o realizacji Funduszu Spójności w I kwartale 2006 r. Stan na 31.03.2006 r.”; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Największy udział spośród projektów transportowych mają projekty dotyczące budowy i modernizacji autostrad oraz modernizacji linii kolejowych.

Rysunek 3: Grupy projektów w sektorze transportu

Źródło: „Informacja o realizacji Funduszu Spójności w I kwartale 2006 r. Stan na 31.03.2006 r.”; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl