Projekt Funduszu SpójnościInformacje o Funduszu SpójnościFundusz spójności w latach 2007-2013


Narodowa Strategia Spójności (NSS) (wcześniej - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-13.

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

NSS jest realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 26,8% całości środków (ok. 15,9 mld euro),
  • PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,6% całości środków (ok. 2,2 mld euro),
  • PO Infrastruktura i środowisko – 35,7% całości środków (ok.. 21,3 mld euro),
  • PO Kapitał ludzki – 13,7% całości środków (8,1 mld euro),
  • PO Konkurencyjna gospodarka – 11,7% całości środków (7 mld euro),
  • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 1% całości środków (ok. 0,6 mld euro),
  • PO Pomoc techniczna - 0,4% całości środków (0,2 mld euro).
1 sierpnia 2006 roku Rada Ministrów zaakceptowała kierunkowo projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Ponadto Program zakłada realizację pięciu celów szczegółowych: 1. Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu. 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii. 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 15 priorytetów: 1. Gospodarka wodno-ściekowa. 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 3. Bezpieczeństwo ekologiczne. 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T. 7. Transport przyjazny środowisku. 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej. 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 11. Bezpieczeństwo energetyczne. 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. 14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 przeznaczonych jest 26 054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej pochodzi 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych – 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro.
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii
Wszelkie prawa zastrzeżone 2006 [CMS] by cdweb.pl